Willett/Tournament Results/Offline

From Call of Duty Esports Wiki
Jump to: navigation, search
Minimum place

Willett Tournament Results
GameDatePlPrizeEventRoster
2020-02-235 - 6$ 1,000$ 1,000$ 1,000 CDC Atlanta Open 2020Sixth Gearlogo std.png6G GloFrosty •  Owakening •  Willett •  Kyzer •  Jintroid
2020-01-2633 - 48 Call of Duty Challengers Launch Weekend Open 2020Sixth Gearlogo std.png6G FA5TBALLA •  GloFrosty •  Willett •  Owakening •  Reaper
2019-08-1825 - 32$ 10,000$ 10,000$ 10,000 Call of Duty World League Championship 2019Vanitylogo std.pngVAN Reaper •  Deelo •  Owakening •  Landxnn •  Willett
2019-07-219 - 12 CWL Amateur Finals 2019EXcaliburlogo std.pngeXc Deelo •  Owakening •  Landxnn •  Reaper •  Willett
2019-06-1633 - 48 CWL Anaheim Open 2019Encrypted Gaminglogo std.pngEG HussB •  Mahir •  Performal •  Remedy •  Willett
2019-05-0517 - 24 CWL London Open 2019J4L Orglogo std.pngJ4L Equuip •  Hollow •  DeoX •  Willett •  Cells Berg
2019-03-1733 - 48 CWL Fort Worth Open 2019Hybrid Gaminglogo std.pngHYB JuJu •  Hate •  KlinK •  Willett •  HumanJesus
2018-12-0981 - 112 CWL Las Vegas Open 2019Hybrid Gaminglogo std.pngHYB JuJu •  Hate •  KlinK •  Nihill •  Willett
2017-06-1849 - 64 CWL Anaheim Open 2017Lethal Dividelogo std.pngLTHL D TeddyRecKs •  Ramby •  Willett •  BlezT
2017-02-1233 - 40 CWL Atlanta Open 2017Logo std.pngNIMB Mouser •  Cerda •  Willett •  JayBlezT